Báo cáo kết quả công tác dân số _KHHGĐ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

 Báo cáo tổng kết  công tác Dân số - KHHGĐ năm 2020, xây dựng kế hoạch năm 2021

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.