Văn bản tỉnh: Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 Quy định một số chính sách hỗ trợ công tác Dân số và Phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch 05/KH-UBND ngày 14/1/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 Kế hoạch 10/KH-UBND ngày 21/1/2021 Kế hoạch Thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 Quy định một số chính sách hỗ trợ công tác Dân số và Phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch 05/KH-UBND ngày 14/1/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030; 

Kế hoạch Thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.