*  Vị trí và chức năng

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình là cơ quan trực thuộc Sở Y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, bao gồm các lĩnh vực: quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn toàn tỉnh.

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế.

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

*  Nhiệm vụ và quyền hạn

- Trình cấp có thẩm quyền ban hành các Quyết định, Chỉ thị, Nghị quyết, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, chương trình, đề án về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của tỉnh; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính, phân cấp quản lý, xã hội hoá công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục.

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị cá biệt và chương trình, giải pháp, biện pháp huy động, phối hợp liên ngành trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, đào tạo nguồn nhân lực làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của tỉnh.

- Giúp Giám đốc Sở Y tế  hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, mục tiêu, chương trình hành động, dự án về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình sau khi được phê duyệt.

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

- Quản lý về quy mô Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:

+ Theo dõi, quản lý biến động tăng, giảm dân số, đề xuất các giải pháp điều chỉnh mức sinh và tỷ lệ phát triển dân số trên địa bàn tỉnh;

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật đối với các hoạt động dịch vụ tư vấn kế hoạch hóa gia đình và quản lý các phương tiện tránh thai; quản lý các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh;

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các đề án, mô hình liên quan đến quy mô Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh.

-  Quản lý về cơ cấu dân số:

+ Theo dõi, tổng hợp về cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi trên địa bàn tỉnh;

+ Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật để đảm bảo cân bằng giới tính theo quy luật sinh sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh;

+ Hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án, mô hình liên quan đến điều chỉnh cơ cấu dân số trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý về chất lượng dân số:

+ Theo dõi, tổng hợp về chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh;

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật để bảo đảm chất lượng dân số đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, việc triển khai thực hiện các mô hình nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dục; cung cấp dịch vụ, tư vấn về các lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên.

- Tổ chức thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin và báo cáo về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình theo quy định hiện hành.

- Hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện và hỗ trợ cho các hoạt động của các dịch vụ công và thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

- Giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình theo phân cấp của Sở Y tế.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho cán bộ đơn vị Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện, cán bộ chuyên trách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp xã và cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thôn bản.

- Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Y tế.

- Kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình theo thẩm quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở Y tế phân công.

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.