Văn bản Chính phủ:1.Quyết định 314/QĐ-TTg ngày 28/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển đễn năm 2030 2.Quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 17/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình truyền thông dân số đến năm 2030 3.Quyết định 588/QĐ-TTg ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030

1.Quyết định 314/QĐ-TTg ngày 28/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển đễn năm 2030 2.Quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 17/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình truyền thông dân số đến năm 2030 3.Quyết định 588/QĐ-TTg ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 4.Quyết định 659/QĐ- TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 5.Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 6.Quyết định 1848/QĐ-TTg ngày 19/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phe duyệt Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ Kế hoạch hóa gia điình đến năm 2030 7.Quyết định 1999/QĐ-TTg ngày 7/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 8.Quyết định 2259/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.