- Phòng Tổ chức-Hành chính-Kế hoạch-Tài vụ

Trưởng phòng: Tạ Mai Phương

Số điện thoại: 0915.240.626

- Phòng Dân số-KHHGĐ

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hương

Số điện thoại: 0867.468.118

- Phòng Truyền thông-Giáo dục

Trưởng phòng: Vũ Thị Phong Lan

Số điện thoại: 0912.702.598

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.