Báo cáo kết quả thống kê từ 1 đến hết tháng 3 năm 2021

Báo cáo  Dân số KHHGĐ từ tháng 1 đến hết tháng 3 năm 2021

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.