Báo cáo kết quả công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2021

Baos cáo công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2021

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.