Tập huấn nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất kế hoạch, tổ chức thực hiện, lập báo cáo kết quả hoạt động Dân số và phát triển năm 2024

Tại Chi cục Dân số -KHHGD tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất kế hoạch, tổ chức thực hiện, lập báo cáo kết quả hoạt động Dân số và phát triển

Từ ngày 4-5/6/2024, Chi cục Dân số -KHHGD tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất kế hoạch, tổ chức thực hiện, lập báo cáo kết quả hoạt động Dân số và phát triển cho cán bộ phòng chuyên môn thuộc Chi cục Dân số; Lãnh đạo Trung tâm y tế; Trưởng phòng, cán bộ Phòng Dân số các huyện, thành phố tham dự.

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.