Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số

Bộ Y tế ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BYT Thông tư hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số

Ngày 25 tháng 1 năm 2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BYT Thông tư hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.Theo đó, đối tượng được khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật thực hiện tốt công tác dân số là Tập thể: Thôn, làng ấp, bản, buôn, bon, phum, tổ dân phố… (gọi tắt là thô); xã, phường, thị trấn và Cá nhân là công dân Việt Nam cư trú trên lãnh thổ Việt Nam Đồng thời,Thông tư hướng dẫn một số nội dung xây dựng chính sách khuyến khích như: Thực hiện duy trì vững chắc mức sinh thay thế; kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số. Trên cơ sở hướng dẫn Thông tư của Bộ Y tế, UBND tỉnh sẽ tham mưu để cấp có thẩm quyền sẽ ban hành các nội dung khuyến khích, khen thưởng, mức hỗ trợ phù hợp với điều kiện của địa phương.Thông tư 01/2021/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 10 tháng 3 năm 2021.

                                                                                                                                                        Hồng Lụa - Phòng TT-GD

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.