Hoạt động chăm sóc người cao tuổi tại tỉnh Vĩnh Phúc

Chi cục Dân số - KHHGĐ tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi

Việc chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, toàn xã hội, của mỗi người và mỗi gia đình vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Năm 2012; Sở Y tế , Chi cục DS- KHHGĐ xây dựng kế hoạch triển khai đề án "Tư vấn, chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng " thí điểm tại 06 xã thuộc 03 huyện, thành phố với mục tiêu chung là Cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần cho người cao tuổi, nhằm phát huy và nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Đến nay, Đề án đã triển khai duy trì và mở rộng trên địa bàn 112 xã, thị trấn thuộc 9 huyện, thành phố với nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng tư vấn và chăm sóc người cao tuổi cho đội ngũ tình nguyện viên, hội người cao tuổi xã, huyện; In ấn và cấp phát tài liệu chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người cao tuổi; xây dựng pa nô, áp phích có nội dung tuyên truyền về chăm sóc người cao tuổi; tổ chức phát thanh tuyên truyền trên loa truyền thanh xã về chăm sóc người cao tuổi, chủ trương chính sách, pháp luật liên quan đến người cao tuổi, vai trò, sự cống hiến của người cao tuổi trong mọi mặt của cuộc sống, xã hội nói chung và trong việc khuyên bảo con cháu thực hiện tốt chính sách Dân số-kế hoạch hoá gia đình, trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội trong việc chăm sóc người cao tuổi, những kiến thức cơ bản về chăm sóc người cao tuổi; Duy trì câu lạc bộ người cao tuổi giúp người cao tuổi như tổ chức hình thức sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao và vui chơi giải trí với nội dung phù hợp, đồng thời cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi, thực hiện và hỗ trợ thực hiện về tư vấn và chăm sóc người cao tuổi; Xây dựng và duy trì hoạt động của mạng lưới tình nguyện viên hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại địa bàn. Việc triển khai đề án mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đã cung cấp được thông tin, kiến thức về Dân số-KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, thông tin về phương pháp chăm sóc, chế độ sinh hoạt về tinh thần, vật chất để khuyến khích người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, gương mẫu và vận động con cháu xây dựng gia đình ít con, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế: Hiện nay, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân ở một số địa phương chưa nhận thức đầy đủ, khách quan về vị trí, vai trò của người cao tuổi. Điều đó hạn chế không nhỏ đến hiệu quả chăm lo và khai thác tiềm năng về tri thức, kinh nghiệm quản lý, sức lao động, khả năng đóng góp của lực lượng này ở địa phương. Kinh phí cho các hoạt động chăm sóc người cao tuổi (NCT) còn hạn chế, thực tế cho thấy, hiện nay đời sống vật chất và tinh thần của NCT vẫn còn nhiều khó khăn và thiếu thốn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; mức hỗ trợ cho NCT còn thấp; hoạt động của Hội NCT ở cơ sở cũng như việc tổ chức các hoạt động chăm sóc NCT ở một số nơi vẫn còn đơn điệu, chưa đáp ứng được nhu cầu của người cao tuổi; chưa phát huy và khai thác hết vai trò của NCT trong xã hội. Người cao tuổi là một trong những lực lượng nòng cốt ở cơ sở và trong mỗi gia đình, nêu gương, kiên trì hướng dẫn, động viên con cháu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục có những đóng góp để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở. Để bảo đảm chăm sóc tốt hơn về vật chất, tinh thần, phát huy tốt hơn vai trò của người cao tuổi, của Hội và người cao tuổi tiếp tục được tham gia vào quá trình phát triển đất nước, hội nhập quốc tế, cải thiện cuộc sống, bình đẳng về cơ hội tiếp cận, hưởng thụ các dịch vụ, tham gia phản biện xã hội, nhà nước cần tạo môi trường thuận lợi, sự đồng thuận của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân đối với quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi. Như vậy, sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT sẽ được thực hiện bằng đường lối, hệ thống pháp luật, chính sách công bằng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kết hợp với xã hội hoá, thu hút sự tham gia của tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tạo nguồn nội lực to lớn để người cao tuổi có cơ hội hưởng thụ thành tựu đổi mới, tiếp tục cống hiến cho đất nước bằng công sức, năng lực của mình. Để góp phần nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng và theo nguyện vọng của người cao tuổi trong tỉnh. Thời gian tới, Chi cục Dân số-KHHGĐ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật người cao tuổi, chính sách Dân số-KHHGĐ đến Người cao tuổi; duy trì và mở rộng mạng lưới tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật, neo đơn, không nơi nương tựa ở cộng đồng dân cư. Tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành quan tâm chăm sóc, giúp đỡ người cao tuổi; tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi làm tốt công tác chăm sóc người cao tuổi; Đảm bảo cho người cao tuổi được khám, chữa bệnh theo quy định. Đặc biệt sẽ tham mưu với Sở Y tế trình UBND tỉnh ban hành đề án chăm sóc sức khỏe NCT đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và góp phần cho người cao tuổi thực hiện theo phương châm ” Sống khỏe, sống vui và sống có ích”. Nguyễn Hương

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.