Hội nghị giao ban công tác Dân số -KHHGĐ năm 2020.

Mới đây, Chi cục Dân số - KHHGĐ Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị giao ban công tác dân số- KHHGĐ năm 2020.

Tham dự hội nghị gồm có: Ban lãnh đạo Chi cục; Trưởng, phó các phòng chuyên môn, chuyên viên phụ trách chương trình thuộc Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh; Lãnh đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố phụ trách công tác dân số; Trưởng Phòng Dân số thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.

Căn cứ Quyết định số 636/QĐ-SYT ngày 19/5/2020 của Sở Y tế về việc phê duyệt nội dung Kế hoạch hoạt động bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 theo Nghị quyết 205/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc; Dự án 3: Dân số và phát triển (Dân Số-Kế hoạch hóa gia đình) thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. Trên cơ sở các nội dung hoạt động của Kế hoạch được Sở Y tế phê duyêt, Ban lãnh đạo Chi cục, Trưởng các phòng chuyên môn của Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh đã triển khai cụ thể từng nhiệm vụ giao cho Trung tâm Y tế các huyện, thành phố thực hiện.

Tại hội nghị, BS. Nguyễn Hoài Nam - Chi cục trưởng, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh yêu cầu Trung tâm Y tế các huyện, thành phố căn cứ vào nội dung từng hoạt động, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017; Các văn bản của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Nghị quyết số 137/NQ-CP; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng về thực hiện chính sách dân số; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động tạo sự thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác Dân số - KHHGĐ; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch đề ra. Phấn đấu kết thúc năm 2020: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,2%; Tỷ suất sinh giảm 0,1%o; Tổng tỷ suất sinh 2,1 con/ phụ nữ; Tỷ số giới tính khi sinh là 110 bé trai/100 bé gái; Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 10%; Tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 80%; Tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt 50%; Tỷ lệ thanh niên, các cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn được tư vấn, được cung cấp kiến thức về SKSS/KHHGĐ đạt trên 90%; Tỷ lệ người cao tuổi được tư vấn và cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng đạt 80%.

 

                                                                                                                           Hải Nam - Phòng TT-GD. (ngày 26/6/2020)

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.